Personuppgiftspolicy

BONUSFÖNSTER värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på BONUSFÖNSTER är det viktigt att vara öppna med hur BONUSFÖNSTER behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I denna integritetspolicy, som gäller för alla BONUSFÖNSTERs kunder i Sverige, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto på BONUSFÖNSTER FAMILY och BONUSFÖNSTER BUSINESS, köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss.

BONUSFÖNSTER arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.sparfonster.se

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter?

Bonusfönster AB
Solåsvägen 8A
55303 Jönköbing
Tel.: 0771 – 267474
bb@bonusfonster.se
Org.nr.: 556795-4945

Är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av BONUSFÖNSTER.
Om du lämnar uppgifter till någon av våra samarbetspartners (t.ex. genom att du har klickat på en länk till någon av våra samarbetspartners som finns publicerad på våra webbsidor) ansvarar vår samarbetspartner för dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlas in av BONUSFÖNSTER?

När du besöker BONUSFÖNSTERs webbsidor som identifierad kund eller köper våra produkter eller tjänster eller vid andra kontakter med oss samlar vi in dina personuppgifter såsom fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsuppgifter, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress, bilder och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst).

Varför behandlar BONUSFÖNSTER dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på BONUSFÖNSTER, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan: 

  Ändamål för användningen av dina uppgifter: Vår lagliga grund för detta ändamål är:

A

För att kunna hantera beställning och administration av ditt köp

Det köpavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig, t.ex. för att vi ska kunna leverera din beställning och få betalt.

B

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är BONUSFÖNSTERs berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos BONUSFÖNSTER. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpavtal med dig.

C

För att kunna genomföra ditt deltagande i tävlingar och event

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att vi ska ha möjlighet att administrera eller följa upp tävlingar och events t ex bekräftelse på anmälningar eller frågor eller information om vinnare.

D

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda våra mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

E

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

F

För att kunna registrera de personer som meddelar att de inte vill ha oadresserad marknadsföring från BONUSFÖNSTER och inte är registrerade som BONUSFÖNSTERs kunder

Berättigat intresse att på enskild individs begäran, inte ska erhålla marknadsföringsutskick.

G

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet, myndighets beslut eller bokföringskrav eller enligt skatterättsliga lagar.

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

Personuppgifter som BONUSFÖNSTER samlar in

BONUSFÖNSTER behandlar personuppgifter för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har korrekt information om våra kunder.

Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, post.

Beställningsdata, inköpshistorik, betalningsinformation.

Samtycke till marknadsföring, nyhetsbrev eller tävlingar.                  

Personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter, i mail till våra anställda.

Användarbeteende i samband med att använda webbplatsen som samlats in via cookies.

När vi kan komma att dela dina uppgifter

BONUSFÖNSTER delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga avtal och beställningar. Företag som hjälper oss i dessa fall kan vara speditions- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för. 

BONUSFÖNSTER minimerar överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES och i de fall sådant sker såsom vid systemmässig support och underhåll, sker detta enligt särskilt högt ställda krav och avtal. 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebära att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar eller allmänna varutransporter.

För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig.

 

Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

Lagring och lagringstid

På BONUSFÖNSTER behandlar vi information om dig som kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på BONUSFÖNSTER har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Information avseende kunder vid köp och kundtjänstärenden:

  • När det gäller din köp-, order-, och användarhistorik, i den utsträckning vi inte har anonymiserat dina uppgifter, kommer vi att radera sådan historik 10 år efter transaktionsdatum.
  • Uppgifter som relaterar till ett kundtjänstärende sparas tills det avslutas eller raderas annars efter 10 år från köptransaktionens genomförande, om ärendet är kopplat till ett köp.
  • När det gäller köphistorik, kommer informationen att användas för marknadsföring av likande BONUSFÖNSTER produkter och tjänster, under en lagringstid av 2 år. Du kan alltid avregistrera dig från sådana utskick från BONUSFÖNSTER. 

Information som samlas in efter samtycke:

Om du varken är köpkund eller medlem i någon av BONUSFÖNSTERs kundklubbar, men t ex besöker BONUSFÖNSTERs web sida eller vid andra tillfällen där det blir aktuellt, kommer BONUSFÖNSTER inhämta samtycke från dig innan BONUSFÖNSTER gör någon registrering av dina personuppgifter. Den information som samlas in från dig med ditt samtycke, sparar BONUSFÖNSTER så länge informationen är relevant men raderar historisk information löpande, 5 år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom 6 månader. 

Säkerhet för dina personuppgifter

På BONUSFÖNSTER säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På BONUSFÖNSTER hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på BONUSFÖNSTER vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad från dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ditt användarkonto och rätta felaktiga uppgifter. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte BONUSFÖNSTER tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag. 

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du alltid vända dig till oss på BONUSFÖNSTER. Datainspektionen är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftning och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framställa klagomål till Datainspektionen.